Projekt „Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy”

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości oferty kulturalnej Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy poprzez zakup dodatkowego wyposażenia specjalistycznego, budowę internetowego portalu informacyjnego, przygotowanie identyfikacji wizualnej i informacji zewnętrznej o CIZ oraz zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Pozyskana dotacja pozwoli nam na przede wszystkim na poprawę dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych – zarówno wewnątrz obiektu poprzez zakup i montaż platform dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jak też na zewnątrz obiektu poprzez oznaczenie go tablicą w języku Braille’a. Dodatkowo wzbogacimy ekspozycję o materiały merytoryczne, które zaprezentowane zostaną w formie, która umożliwi ich odbiór przez gości o szczególnych potrzebach – niewidzących czy niedowidzących. Projekt pozwoli ponadto na zwiększenie możliwości wykorzystania obiektu na warsztaty, seminaria, seanse filmowe.

Druga część projektu to budowa systemu e-informacji kulturalnej poprzez udostępnienie zbiorów i informacji o Centrum Interpretacji Zabytku za pomocą portalu internetowego, kompatybilnego z interaktywną aplikacją w multimedialnych ekspozytorach oraz oznaczenie obiektu i obszaru Starego Miasta w Warszawie indywidualnie zaprojektowanym totemem informacyjnym, który znajdzie się przy ul. Zapiecek.

Wartość projektu – 717 718, 53,
Poziom dofinasowania 85,00%

logotypy

 

 

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.